Voorwaarden

Algemene voorwaarden

De aanvaarding van de factuur brengt de aanvaarding van de factuurvoorwaarden mee.

Alle betwistingen omtrent de goederen of de levering dienen te gebeuren binnen de 7 dagen na ontvangst of levering. De betwistingen dienen te gebeuren bij aangetekend schrijven op straf van niet-geldigheid van de betwistingen. Latere betwistingen zullen niet worden aanvaard. Alle betwistingen in verband met de factuur, de inhoud van de factuur of de factuurvoorwaarden dienen te gebeuren bij aangetekend schrijven op straf van niet-geldigheid van de betwistingen en dit binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur. Latere betwistingen zullen niet worden aanvaard.

 

De gefactureerde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling ervan.

Alle facturen zijn contant betaalbaar te Gent. Bij niet contante betaling zal op het totaal bedrag van de factuur een intrest gelden van 15% per jaar vanaf de achtste dag na datum van de factuur. Deze intrest zal van rechtswege verschuldigd zijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling nodig is. Bij niet betaling van de factuur door de schuldenaar, binnen de 15 dagen, na sommatie per aangetekend brief, zal het factuurbedrag ten titel van contractuele schadevergoeding verhoogd worden met 15% en met een minimum van 125 € en dit boven de wettelijke intrest welke verschuldigd blijft.

 

Parsi is niet verantwoordelijk voor beschadigd geleverde goederen daar deze met de grootste zorg zijn verpakt.

Alle verbintenissen worden aanzien als te Gent aangegaan en daar uitvoerbaar. In geval van betwistingen zijn alleen de rechtbanken van het rechtsgebied Gent bevoegd, meer bepaald het Vredegerecht van Gent, de Handelsrechtbank van Gent en de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent.

 

Het zenden van tarieven of online prijzen mogen niet beschouwd worden als een vaste offerte. Onze offertes dienen altijd begrepen als zonder verbintenis, en zijn afhankelijk van de wisselkoersen.

 

De bestellingen worden uitgevoerd in de volgorde van hun ontvangst en tegen de op de dag van de levering in voege zijnde prijzen. De door ons aanvaarde leveringstermijn neemt een aanvang daags na de ontvangst van de beste11ing in  onze kantoor. De dag van de levering is die van de overgave van de goederen op de plaats van verzending.

In geen geval kunnen wij verantwoordelijk gesteld worden voor vertraging in de levering, daar de datum aan de koper slechts ten titel van aanduiding wordt opgegeven en zonder verbintenis. Wij behouden ons het recht voor iedere regelmatig ingeschreven bestelling te annuleren, om het even of ze van particuliere kopers of van agenten uitgaat, wanneer de overeenkomst die ons met de fabrikant bindt om een of andere reden zou verbroken worden. Een annulering van onzentwege of om het even welke vertraging kunnen in geen geval recht geven op schadevergoeding ten gunste van de koper.

 

De goederen worden verzonden en vervoerd op risico en voor rekening van de verkoper.

De goederen zijn leverbaar via postorderbedrijf na ontvangst van betaling op rekening van de verkoper.

De leveringen blijven onze eigendom tot hun volledige betaling. Iedere betwisting tussen partijen zal zonder uitzondering voor de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel worden gebracht, zelfs in geval van incidentele actie of oproep in vrijwaring.

 

Wij behouden ons in elk geval het recht voor, aan iedere persoon de wettelijke schuldvergelijking tegen te stellen tussen de sommen die wij zouden verschuldigd zijn en diegene die de debiteuren ons zouden verschuldigd zijn.

 

Door het feit van zijn/haar bestelling erkent de koper uitdrukkelijk dat hij/zij zich onderwerpt aan de hierboven omschreven algemene voorwaarden en hij/zij de verbintenis aan zich niet te beroepen op de aankoopvoorwaarden die zouden  voorkomen op zijn/haar bestelbon, brieven enz…

 

Wij nemen nooit de algemene voorwaarden van de koper in aanmerking, behoudens formele en uitdrukkelijke aanvaarding worden deze voorwaarden dus als nietig en van geen waarde te onzen opzichte geacht.

De niet toepassing door ons van een der clausules van de bovenvermelde algemene voorwaarden zal door de koper niet kunnen uitgelegd worden als een verzaking aan deze voorwaarden.

 

Navigation

My Cart

Close
Viewed

Recently Viewed

Close

Quickview

Close

Categories